Aktivity - Activities


KALIBRÁCIA MERADIEL - CALIBRATION OF GAUGES

Kalibračné laboratórium - Calibration Laboratory
kalibrácia meradiel dĺžky (posuvné meradlo, mikrometer, pasameter, mikropasameter, mikrometrický odpich, dutinové meradlo, číselníkový odchýlkomer, oceľové pásmo, hladký krúžok, závitový krúžok, valčekový kaliber, uholník), kalibrácia meradiel tlaku (deformačný manometer)
length gauge (calliper, micrometer, pasameter, micropasameter, micrometric bar gauge, inside gauge, smooth ring gauge, thread ring gauge, cylindrical gauge, square), pressure gauge (deformation pressure gauge)

DEŠTRUKTÍVNE SKÚŠKY - DESTRUCTIVE TESTS

Chemické laboratórium - Chemical Laboratory
chemická analýza (nízkolegované ocele, strednelegované ocele, vysokolegované ocele, zvarové kovy, liatiny, prídavné materiály), rozbor tuhých palív (obsah vody, obsah popola, obsah celkovej síry, prchavej horľaviny, spalné teplo, výpočet výhrevnosti), rozbor biomasy (drevná štiepka, rastlinné materiály, biopelety), fyzikálno-chemický rozbor odpadovej vody, identifikácia materiálov na báze železa a niklu prenosným spektrometrom
chemical analysis (steel, welded metal, cast iron, waste water, ...), analyse solid fill (water content, ash content, total sulphur, combustion heat, calculation heating capacity)

Mechanická skúšobňa - Mechanical Examinational
skúška ťahom, skúška lámavosti, skúška tvrdosti, skúška vrubovej húževnatosti, skúška ohybom, skúška stlačením, skúška ovality
tensile test, bend test, hardness test, bending test, ovality test

Metalografia - Metallography
oceľ - vyhodnotenie štruktúry (makroštruktúra, mikroštruktúra, odolnosť voči medzikryštalickej korózii), stanovenie obsahu delta feritu
steel - evaluation structure (macrostructure, microstructure, intercrystallic corrosion resistance), determination of delta ferrite content

NEDEŠTRUKTÍVNE SKÚŠKY - NON-DESTRUCTIVE TESTS

Defektoskopia - Defectoscopy
skúška prežiarením, skúška ultrazvukom, kapilárna skúška, skúška magnetickou metódou práškovou, skúška netesnosti héliom, skúška trubiek ultrazvukom, vizuálna skúška
radiographic test, ultrasonic test, penetrant testing, magnetic particle testing, helium leakage test, ultrasonic testing of tubes, visual testing