Chemické laboratórium


Zariadenia a činnosti CHL SES INSPEKT, s.r.o. sú popísané v dokumente Činnosti CHL.pdf [550kB].
Rozsah jednotlivých akreditovaných skúšok je uvedený v prílohe osvedčenia o akreditácii (str.2,3) S-060.pdf [2,2MB].

Akreditované činnosti


 • chemická analýza materiálov na báze železa (surové železo, liatina, oceľ, zvarový kov, prídavný materiál, ...)
  (C, Mn, Si, P, S, Cr, Ni, Mo, V, Cu, W, Co, Ti, Al, Sn, Nb, O2, N2)
  Uvedené prvky je možné stanoviť zo vzorky vo forme triesok alebo z pevnej vzorky (Ø>6mm) iskrovým optickým emisným spektrometrom (okrem O2, N2)

 • rozbor tuhých palív (obsah vody, popola, celkovej síry, prchavej horľaviny, spalné teplo a výpočet výhrevnosti)

Neakreditované činnosti


 • chemická analýza materiálov na báze medi, hliníka a niklu z pevnej vzorky (Ø>6mm) iskrovým optickým emisným spektrometrom

 • stanovenie As a B v oceliach

 • rozbor biomasy - drevná štiepka, rastlinné materiály, biopelety
  (obsah vody, popola, celkovej síry, prchavej horľaviny, spalné teplo a výpočet výhrevnosti)

 • fyzikálno-chemický rozbor odpadovej vody: stanovenie CHSKCr (chemická spotreba kyslíka dichrómanom), BSK5 (biochemická spotreba kyslíka), pH, NH4+, N-NH4+, rozpustných a nerozpustných látok, NEL (nepolárnych extrahovateľných látok), Pb, Ba, Pcelk.
  Je možnosť stanovenia aj iných prvkov v odpadových vodách podľa požiadaviek zákazníka (Fe, Ca, Mg, Mn, Si, Ni, Cr, Mo, V, Zn, Na, K, Al, ...)

 • stanovenie niektorých ukazovateľov vo vodách pre tepelné energetické zariadenia s pracovným tlakom pary do 8 MPa - v napájacej, kotlovej a v obehovej vode: konduktivita (elektrolytická vodivosť), celková a zjavná alkalita, tvrdosť, pH, Fe, Cu, Ca, konc. celk. Fe+Mn, SiO2, rozp. P2O5, CHSKMn (oxidovateľnosť)

 • chemická analýza nánosov rúrok tepelných energetických zariadení, chemická analýza škváry a popola tuhých palív: straty sušením, straty žíhaním, SiO2, Fe2O3, Al2O3, TiO2, CaO, MgO, Mn3O4, SO3, Na2O+K2O, P2O5, FeO, Fecelk., R2O3, stanovenie jednotlivých prvkov podľa požiadaviek zákazníka

 • identifikácia materiálov na báze železa a niklu prenosným spektrometrom


KONTAKT

Názov :Chemické laboratórium - SES INSPEKT, s.r.o.
Adresa :Továrenská 210, Tlmače
PSČ :935 28
Štát :Slovensko
Bankové spojenie :16502-152/0200 VÚB Levice
IČO :31438491
DIČ :2020403990
IČ DPH :SK 2020403990
E-mail :chl_inspekt@ses.sk
Vedúci oddelenia :Ing. Mária SELKOVÁ
Telefón :+421 36 6382187
E-mail :maria_selkova@ses.sk
Pracovníci :Zita Rumanová, Eva Klinčoková
Telefón :+421 36 6382187, 6382186
E-mail :eva_klincokova@ses.sk