Chemické laboratórium


Zariadenia a činnosti CHL SES INSPEKT, s.r.o. sú popísané v dokumente Činnosti CHL.pdf [499kB].
Rozsah jednotlivých akreditovaných skúšok je uvedený v prílohe osvedčenia o akreditácii (str.2,3) S-060.pdf [583kB].

Akreditované činnosti


 • chemická analýza materiálov na báze železa (surové železo, liatina, oceľ, zvarový kov, prídavný materiál, ...)
  (C, Mn, Si, P, S, Cr, Ni, Mo, V, Cu, W, Co, Ti, Al, Sn, Nb, O2, N2)
  Uvedené prvky je možné stanoviť zo vzorky vo forme triesok alebo z pevnej vzorky iskrovým optickým emisným spektrometrom (okrem O2, N2)

 • analýza tuhých palív a tuhých biopalív (obsah vody, popola, prchavej horľaviny, celkovej síry, spalné teplo a výpočet výhrevnosti)

Neakreditované činnosti


 • chemická analýza materiálov na báze medi, hliníka a niklu z pevnej vzorky iskrovým optickým emisným spektrometrom

 • stanovenie As a B v oceliach

 • chemický a fyzikálno-chemický rozbor odpadovej vody: stanovenie CHSKCr (chemická spotreba kyslíka dichrómanom), BSK5 (biochemická spotreba kyslíka), pH, NH4+, N-NH4+, rozpustných a nerozpustných látok, NEL (nepolárnych extrahovateľných látok), Pcelk.
  Je možnosť stanovenia aj iných prvkov v odpadových vodách podľa požiadaviek zákazníka (Fe, Ca, Mg, Mn, Si, Ni, Cr, Mo, V, Zn, Na, K, Al, Pb, Ba, ...)

 • stanovenie niektorých ukazovateľov vo vodách pre tepelné energetické zariadenia s pracovným tlakom pary do 8 MPa - v napájacej, kotlovej a v obehovej vode: konduktivita (elektrolytická vodivosť), celková a zjavná alkalita, tvrdosť, pH, Fe, Cu, Ca, konc. celk. Fe+Mn, SiO2, rozp. P2O5, CHSKMn (oxidovateľnosť)

 • chemická analýza nánosov rúrok tepelných energetických zariadení, chemická analýza škváry a popola tuhých palív: straty sušením, straty žíhaním, SiO2, Fe2O3, Al2O3, TiO2, CaO, MgO, Mn3O4, SO3, Na2O+K2O, P2O5, FeO, Fecelk., R2O3, stanovenie jednotlivých prvkov podľa požiadaviek zákazníka


KONTAKT

Názov :Chemické laboratórium - SES INSPEKT, s.r.o.
Adresa :Továrenská 210, Tlmače
PSČ :935 28
Štát :Slovensko
Bankové spojenie :SK36 0900 0000 0002 2126 9644
IČO :31438491
DIČ :2020403990
IČ DPH :SK 2020403990
E-mail :chl_inspekt@ses.sk
Vedúci oddelenia :Ing. Mária SELKOVÁ
Telefón :+421 36 638 2187, 638 2186
E-mail :maria_selkova@ses.sk
Pracovníci :Eva Klinčoková
Telefón :+421 36 638 2143, 638 2186
E-mail :eva_klincokova@ses.sk