Defektoskopia - Nedeštruktívne skúšky - NDT


Rozsah jednotlivých akreditovaných skúšok je uvedený v prílohe osvedčenia o akreditácii (str.4,5) S-060.pdf [583kB].

Akreditované činnosti

PREDMET
METÓDA
materiály na báze železa, hliník - zvary, základné materiály
skúšanie prežiarením - RT
materiály na báze železa - zvary, základné materiály
skúšanie ultrazvukom - UT
materiály na báze železa, hliník - zvary, základné materiály
skúšanie kapilárnymi metódami - PT
materiály na báze železa - zvary, základné materiály
skúšanie magnetickou metódou práškovou - MT
materiály na báze železa, hliník - zvary, základné materiály
skúšanie vizuálnymi metódami - VT

Neakreditované činnosti


  • skúšky tesnosti - LT (vákuové i pretlakové metódy)
  • meranie hrúbok ultrazvukom - UTT

Certifikácia NDT personálu podľa: ISO 9712, Európskej smernice 2014/68/EU (PED), SNT-TC-1A a požiadaviek predpisov ASME, Sekcia I, Sekcia VIII a ASME B31.1

Skúšky sú vykonávané v SES INSPEKT, s.r.o. alebo na mieste požadovanom zákazníkom.

SES INSPEKT, s.r.o. je držiteľom povolenia na používanie a prepravu zdrojov ionizujúceho žiarenia, vrátane rádioaktívnych žiaričov Ir-192 a Se-75, na celom území SR a ČR.

Pre vykonávanie skúšok na mieste mimo sídla spoločnosti SES INSPEKT, s.r.o. je využívané mobilné NDT laboratórium, ktoré umožňuje operatívnejšie, komplexnejšie a kvalitnejšie zabezpečovanie skúšok prežarovaním. Po prežiarení výrobkov je možné ihneď filmy v zabudovanom vyvolávacom automate chemicky spracovať a vysušiť a následne rádiogramy vyhodnotiť.

Skúsenosti v NDT :

- na početných slovenských i zahraničných projektoch, realizovaných spoločnosťou SES a.s. a inými spoločnosťami

- na zariadeniach: kotly, zariadenia pre plynárenský, chemický a petrochemický priemysel, komponenty pre jadrové elektrárne, spaľovne pre odpady, tlakové nádoby, tepelné výmenníky, tlakové potrubia, oceľové konštrukcie a ďalšie

- na výrobkoch: zvary, tvárnené výrobky, rúry a potrubia, výkovky, odliatky

- s aplikáciou mnohých noriem: EN, ISO, STN, DIN, NF, ASME, AD Merkblatt, CODAP, AWS a iných, vrátane rôznych špecifikácií zákazníka


KONTAKT

Názov :Defektoskopia - SES INSPEKT, s.r.o.
Adresa :Továrenská 210, Tlmače
PSČ :935 28
Štát :Slovensko
Bankové spojenie :SK36 0900 0000 0002 2126 9644
IČO :31438491
DIČ :2020403990
IČ DPH :SK 2020403990
E-mail :def_inspekt@ses.sk
Vedúci oddelenia :Ing. Pavel VALKOVIČ
Telefón :+421 36 638 2170
Mobil :+421 905 689 896
E-mail :pavel_valkovic@ses.sk