Defektoskopia


Rozsah jednotlivých akreditovaných skúšok je uvedený v prílohe osvedčenia o akreditácii (str.5,6) S-060.pdf [2,2MB].

Akreditované činnosti

PREDMET
METÓDA
materiály na báze železa, hliník - zvary, základné materiály
skúšanie prežiarením
materiály na báze železa - zvary, základné materiály
skúšanie ultrazvukom
materiály na báze železa, hliník - zvary, základné materiály
skúšanie kapilárnymi metódami
materiály na báze železa - zvary, základné materiály
skúšanie magnetickou metódou práškovou

Neakreditované činnosti


  • skúšky netesnosti héliom
  • skúšky trubiek ultrazvukom
  • vizuálne skúšky


KONTAKT

Názov :Defektoskopia - SES INSPEKT, s.r.o.
Adresa :Továrenská 210, Tlmače
PSČ :935 28
Štát :Slovensko
Bankové spojenie :16502-152/0200 VÚB Levice
IČO :31438491
DIČ :2020403990
IČ DPH :SK 2020403990
E-mail :def_inspekt@ses.sk
Vedúci oddelenia :Ing. Pavel VALKOVIČ
Telefón :+421 36 6382170
Mobil :+421 905 689896
E-mail :pavel_valkovic@ses.sk
Metodik DEF :Ing. Tomáš FRTÚS
Telefón :+421 36 6382171
Mobil :+421 905 326140
E-mail :tomas_frtus@ses.sk
Názov :Pracovisko DEF I.
Vedúci :Ľudovít ŠUSTÁČEK
Telefón :+421 36 6382149
Mobil :+421 917 942206
E-mail :ludovit_sustacek@ses.sk
Názov :Pracovisko DEF II.
Vedúci :Ľudovít ŠUSTÁČEK
Telefón :+421 36 6382149
Mobil :+421 917 942206
E-mail :ludovit_sustacek@ses.sk
Názov :Pracovisko DEF III.
Vedúci :Emil HÁJEK
Telefón :+421 36 6382177
Mobil :+421 917 170879
E-mail :emil_hajek@ses.sk