Úvod


SES INSPEKT, s.r.o. je súčasťou organizačného celku SES Tlmače, a.s. (www.ses.sk).

SES INSPEKT, s.r.o. bola založená Rozhodnutím generálneho riaditeľa SES a.s. Tlmače č. 17/92 "Zakladateľskou listinou" spísanou na notariáte v Leviciach dňa 28.8.1992 na dobu neurčitú s platnosťou od 12.11.1992, pod číslami N 381/92, Nz 309/92. Zapísaná je v obchodnom registri Obvodného súdu Bratislava I v Bratislave, vložka č. 9877/Z a vlastní osvedčenie o registrácii č. 623/23/6071/93. Zriaďovateľom spoločnosti SES INSPEKT, s.r.o. je akciová spoločnosť SES a.s. Tlmače.

SES INSPEKT, s.r.o. je samostatný ekonomický, podnikateľský, výkonný a právny subjekt v rámci akciovej spoločnosti holdingového typu SES Tlmače, ktorý je oprávnený a schopný uzatvárať zmluvy o vykonaní prác a nesie za svoje záväzky zodpovednosť.

SES INSPEKT, s.r.o. je spoločnosť špecializujúca sa na vykonávanie deštruktívnych a nedeštruktívnych skúšok, kontrolu a kalibráciu meradiel, inšpekciu akosti, revíznu činnosť a poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti skúšobníctva, metrológie a systémov kvality.
Pre tieto aktivity vlastní spoločnosť oprávnenia - certifikáty podľa našich, zahraničných i medzinárodných predpisov a noriem (ASME, DIN, AD MERKBLATT HP0, ISO rady 9000) získané preverovaním našimi i zahraničnými organizáciami.

SES INSPEKT, s.r.o. má štyri oddelenia a to oddelenie mechanických skúšok, oddelenie defektoskopie, oddelenie chemického laboratória a oddelenie kalibračného laboratória. Všetky oddelenia sú akreditované.
Popis činností je v dokumente - Inspekt.pdf [3,09MB].
Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti sú popísané v dokumente - VOP_INSPEKT.pdf [96kB].
Všeobecné nákupné podmienky spoločnosti sú popísané v dokumente - VNP_INSPEKT.pdf [112kB].

Organizačná štruktúra


Skúšobné laboratórium zabezpečuje vykonávanie deštruktívnych a nedeštruktívnych skúšok. Na uvedené činnosti je podľa zákona č. 455/91 Zb. oprávnená Živnostenským listom. Živnostenský list je zaevidovaný v živnostenskom registri Obvodného úradu Levice pod evidenčným číslom 314/1993.

Akreditované skúšky Skúšobného laboratória
Skúšobné laboratórium vykonáva deštruktívne skúšky (mechanické skúšky ocelí, chemické analýzy ocelí a tuhých palív, metalografické skúšky ocelí) a nedeštruktívne skúšky (skúšky prežiarením, ultrazvukom, kapilárnou a magnetickou metódou).
Neakreditované skúšky Skúšobného laboratória
Medzi neakreditované skúšky patrí skúška ovality, stanovenie koncentrácie a hustoty roztokov, skúšky olejov, stanovenie vodivosti roztokov, rozbor nánosov, rozbor odpadovej a kotlovej vody, chemické analýzy bronzov a mosadzí, elektrónová mikroskopia, stanovenie obsahu delta feritu, skúšky trubiek ultrazvukom, vizuálne skúšky, meranie hrúbok a skúšky netesnosti héliom.

Kalibračné laboratórium má pre svoje činnosti oprávnenie Koncesnou listinou.
Kalibračné laboratórium je akreditované v oblasti dĺžky a tlaku.
Neakreditovanými činnosťami KL sú meranie drsnosti, meranie parametrov výrobkov, kalibrácia uholníkov, vodováh, uhlomerov, šubít a pravítok oceľových.

SES INSPEKT, s.r.o. sa riadi zásadami uvedenými v Stanovách spoločnosti.
Pre prácu Skúšobného laboratória na Stanovy spoločnosti nadväzuje Štatút Skúšobného laboratória.