Aktivity - Activities


DEŠTRUKTÍVNE SKÚŠKY - DESTRUCTIVE TESTS

Chemické laboratórium - Chemical Laboratory
chemická analýza materiálov na báze železa (surové železo, liatiny, nízkolegované ocele, strednelegované ocele, vysokolegované ocele, zvarové kovy, prídavné materiály, ...), analýza tuhých palív a tuhých biopalív (obsah vody, popola, prchavej horľaviny, celkovej síry, spalné teplo a výpočet výhrevnosti), chemická analýza materiálov na báze medi, hliníka a niklu, chemický a fyzikálno-chemický rozbor odpadových vôd a vôd pre prevádzku kotlov, chemická analýza škváry, popola a nánosov rúrok tepelných energetických zariadení
chemical analysis of iron based materials (raw iron, cast iron, steel, welded metal, filler material, ...), analysis of solid fuels and solid biofuels (content of water, ash, volatile matter, total sulfur, gross calorific value and calculation of net calorific value), chemical analysis of cooper, aluminium and nickel based materials, chemical and physical-chemical analysis of waste water and water for boiler operation, chemical analysis of slag, ash and deposits on tubes of thermal power engineering units

Mechanická skúšobňa - Mechanical Tests
skúška ťahom, skúška tvrdosti, skúška rázom v ohybe, skúška lámavosti, skúška rúr stlačením, skúška rúr rozširovaním, skúška rúr rozširovaním prstenca, skúška rúr ťahom prstenca, skúška ovality
tensile test, hardness test, impact bending test, fracture test, flattening test of tube, driftint test of tube, ring drifting test of tube, ring tensile test of tube, ovality test

Metalografia - Metallography
meranie veľkosti zvarov, vyhodnotenie štruktúry (makroštruktúra, mikroštruktúra, odolnosť voči medzikryštalickej korózii), stanovenie obsahu delta feritu
measurement of weld size, evaluation of structure (macrostructure, microstructure, resistant to intercrystallic corrosion), determination of delta ferrite content

NEDEŠTRUKTÍVNE SKÚŠKY - NDT - NON-DESTRUCTIVE TESTS

Defektoskopia - Defectoscopy
skúška prežiarením - RT, skúška ultrazvukom - UT, kapilárna skúška - PT, skúška magnetickou metódou práškovou - MT, vizuálna skúška - VT, skúška tesnosti - LT, meranie hrúbky ultrazvukom - UTT
radiographic test - RT, ultrasonic test - UT, penetrant testing - PT, magnetic particle testing - MT, visual testing - VT, leakage test - LT, ultrasonic thickness measurement - UTT

INÉ SKÚŠKY A MERANIA - OTHER TESTS AND MEASUREMENT

meranie ovality, meranie tvrdosti prenosným tvrdomerom, pozitívna materiálová identifikácia (PMI, rtg analyzátory)
ovality measuring, hardness test by portable hardness tester, positive material identification (PMI, X-ray analyser units)