Defektoskopia - Nedeštruktívne skúšky - NDT


Rozsah jednotlivých akreditovaných skúšok je uvedený v prílohe osvedčenia o akreditácii (str. 4-5).

Akreditované činnosti

PREDMET
METÓDA
materiály na báze železa, hliník - zvary, základné materiály
skúšanie prežiarením - RT
materiály na báze železa - zvary, základné materiály
skúšanie ultrazvukom - UT
materiály na báze železa, hliník - zvary, základné materiály
skúšanie kapilárnymi metódami - PT
materiály na báze železa - zvary, základné materiály
skúšanie magnetickou metódou práškovou - MT
materiály na báze železa, hliník - zvary, základné materiály
skúšanie vizuálnymi metódami - VT

V rámci skúšania ultrazvukom sa realizujú aj merania hrúbky stien ultrazvukom (UTT).

Neakreditované činnosti


  • skúšky tesnosti - LT (bublinkové skúšky)

Certifikácia NDT personálu podľa: ISO 9712, Európskej smernice 2014/68/EU (PED).

Miesto výkonu skúšky

Skúšky vykonávame
  • v INSPEKT, s.r.o., alebo
  • na mieste požadovanom zákazníkom.

INSPEKT, s.r.o. je držiteľom povolenia na používanie a prepravu zdrojov ionizujúceho žiarenia, vrátane rádioaktívnych žiaričov Ir-192 a Se-75, na celom území SR.
Pre vykonávanie skúšok na mieste mimo sídla spoločnosti INSPEKT, s.r.o. je využívané mobilné NDT laboratórium, ktoré umožňuje operatívnejšie, komplexnejšie a kvalitnejšie zabezpečovanie skúšok prežarovaním. Po prežiarení výrobkov je možné ihneď filmy v zabudovanom vyvolávacom automate chemicky spracovať a vysušiť a následne rádiogramy vyhodnotiť.

Skúsenosti v NDT

  • na početných slovenských i zahraničných projektoch, realizovaných spoločnosťou SES a.s. a inými spoločnosťami
  • na zariadeniach: kotly, zariadenia pre plynárenský, chemický a petrochemický priemysel, komponenty pre jadrové elektrárne, spaľovne pre odpady, tlakové nádoby, tepelné výmenníky, tlakové potrubia, oceľové konštrukcie a ďalšie
  • na výrobkoch: zvary, tvárnené výrobky, rúry a potrubia, výkovky, odliatky
  • s aplikáciou mnohých noriem: EN, ISO, STN, DIN, NF, ASME, AD Merkblatt, CODAP, AWS a iných, vrátane rôznych špecifikácií zákazníka

KONTAKT

Názov:Defektoskopia - INSPEKT, s.r.o.
Vedúci oddelenia:Ing. Pavel VALKOVIČ
Telefón:+421 36 638 2170
Mobil:+421 905 689 896
E-mail:pavel.valkovic@inspekt.sk
Pracovníci:Ivan Havran, Michal Hansko