Aktivity


KALIBRÁCIA MERADIEL

Kalibračné laboratórium
kalibrácia meradiel tlaku (deformačné tlakomery, číslicové tlakomery), kalibrácia meradiel dĺžky (posuvné meradlá, pasametre a mikropasametre, mikrometrické maradlá, porovnávacie mierky, mikrometrické odpichy, mikrometrické dutinové meradlá, číselníkové odchýlkomery, meračské pásma, oceľové zvinovacie metre, valčekové a strmeňové kalibre, kalibre na drážky hriadeľov, kontrolné krúžky, lístkové škáromery, odchýlkomery s meracími ramenami, závitové kalibre pre vonkajší a vnútorný závit, kalibračné fólie, kontrolné valčeky, oceľové pravítka), kalibrácia meradiel rovinného uhla (uholníky, uhlomery, stavbárske vodováhy)

DEŠTRUKTÍVNE SKÚŠKY

Chemické laboratórium
chemická analýza materiálov na báze železa (surové železo, liatiny, nízkolegované ocele, strednelegované ocele, vysokolegované ocele, zvarové kovy, prídavné materiály, ...), analýza tuhých palív a tuhých biopalív (obsah vody, popola, prchavej horľaviny, celkovej síry, spalné teplo a výpočet výhrevnosti), chemická analýza materiálov na báze medi, hliníka a niklu, chemický a fyzikálno-chemický rozbor odpadových vôd a vôd pre prevádzku kotlov, chemická analýza škváry, popola a nánosov rúrok tepelných energetických zariadení, identifikácia materiálov na báze železa a niklu prenosným spektrometrom

Mechanická skúšobňa
skúška ťahom, skúška tvrdosti, skúška rázom v ohybe, skúška lámavosti, skúška rúr stlačením, skúška rúr rozširovaním, skúška rúr rozširovaním prstenca, skúška rúr ťahom prstenca, skúška ovality

Metalografia
meranie veľkosti zvarov, vyhodnotenie štruktúry (makroštruktúra, mikroštruktúra, odolnosť voči medzikryštalickej korózii), stanovenie obsahu delta feritu

NEDEŠTRUKTÍVNE SKÚŠKY - NDT

Defektoskopia
skúška prežiarením - RT, skúška ultrazvukom - UT, kapilárna skúška - PT, skúška magnetickou metódou práškovou - MT, vizuálna skúška - VT, skúška tesnosti - LT, meranie hrúbky ultrazvukom - UTT

INÉ SKÚŠKY A MERANIA

meranie ovality, meranie tvrdosti prenosným tvrdomerom, pozitívna materiálová identifikácia (PMI, rtg analyzátory)