Aktivity


KALIBRÁCIA MERADIEL

Kalibračné laboratórium
kalibrácia meradiel dĺžky (posuvné meradlo, mikrometer, pasameter, mikropasameter, mikrometrický odpich, dutinové meradlo, číselníkový odchýlkomer, oceľové pásmo, hladký krúžok, závitový krúžok, valčekový kaliber, uholník), kalibrácia meradiel tlaku (deformačný manometer)

DEŠTRUKTÍVNE SKÚŠKY

Chemické laboratórium
chemická analýza (nízkolegované ocele, strednelegované ocele, vysokolegované ocele, zvarové kovy, liatiny, prídavné materiály), rozbor tuhých palív (obsah vody, obsah popola, obsah celkovej síry, prchavej horľaviny, spalné teplo, výpočet výhrevnosti), rozbor biomasy (drevná štiepka, rastlinné materiály, biopelety), fyzikálno-chemický rozbor odpadovej vody, identifikácia materiálov na báze železa a niklu prenosným spektrometrom

Mechanická skúšobňa
skúška ťahom, skúška lámavosti, skúška tvrdosti, skúška vrubovej húževnatosti, skúška ohybom, skúška stlačením, skúška ovality

Metalografia
oceľ - vyhodnotenie štruktúry (makroštruktúra, mikroštruktúra, odolnosť voči medzikryštalickej korózii), stanovenie obsahu delta feritu

NEDEŠTRUKTÍVNE SKÚŠKY

Defektoskopia
skúška prežiarením, skúška ultrazvukom, kapilárna skúška, skúška magnetickou metódou práškovou, skúška netesnosti héliom, skúška trubiek ultrazvukom, vizuálna skúška