Mechanická skúšobňa


Rozsah jednotlivých akreditovaných skúšok je uvedený v prílohe osvedčenia o akreditácii (str.1,2,3) S-060.pdf [583kB].

Akreditované činnosti

Deštrukčné laboratórium
PREDMET
SKÚŠKA
materiály na báze železa - vzorka kruhového prierezu a vzorka prierezu axb
skúška ťahom - základný materiál, zvarové spoje
(medza pevnosti Rm, medza klzu Re, ťažnosť A, kontrakcia Z)
materiály na báze železa
skúška tvrdosti - základný materiál, zvarové spoje
(Brinell HB, Rockwell HRC, Vickers HV)
materiály na báze železa
U vrub KU3
U vrub KU2
V vrub KV
skúška rázom v ohybe (rázová húževnatosť) - základný materiál, zvarové spoje
materiály na báze železa
skúška lámavosti - základný materiál, zvarové spoje
materiály na báze železa - rúrky
skúška stlačením, skúška rozširovaním, skúška rozširovaním prstenca, skúška ťahom prstenca
(porušenie materiálu, trhliny)
Metalografické laboratórium
PREDMET
HODNOTENIE
materiály na báze železa - polotovary, zvarové spoje
meranie veľkosti zvarov
materiály na báze železa - polotovary, zvarové spoje
vyhodnotenie štruktúry
(makroštruktúra a mikroštruktúra)
materiály na báze železa
vyhodnotenie štruktúry
(odolnosť voči medzikryštalickej korózii)

Neakreditované činnosti


Deštrukčné laboratórium
  • skúška ovality
Metalografické laboratórium
  • stanovenie obsahu delta feritu
Iné skúšky a merania
  • meranie ovality
  • meranie tvrdosti prenosným tvrdomerom
  • pozitívna materiálová identifikácia (PMI, rtg analyzátory)


KONTAKT

Názov :Mechanická skúšobňa - SES INSPEKT, s.r.o.
Adresa :Továrenská 210, Tlmače
PSČ :935 28
Štát :Slovensko
Bankové spojenie :SK36 0900 0000 0002 2126 9644
IČO :31438491
DIČ :2020403990
IČ DPH :SK 2020403990
E-mail :gabriela_cizova@ses.sk
Vedúci oddelenia :Gabriela ČÍŽOVÁ
Telefón :+421 36 638 2188
Mobil :+421 917 735 670
E-mail :gabriela_cizova@ses.sk
Názov :Deštrukčné laboratórium
Pracovníci :Gabriela Čížová
Telefón :+421 36 638 2188
Mobil :+421 917 735 670
E-mail :gabriela_cizova@ses.sk
Pracovníci :Ján Micheľ
Telefón :+421 36 638 2188
E-mail :jan_michel@ses.sk
Názov :Metalografické laboratórium
Pracovníci :Ján Micheľ
Telefón :+421 36 638 2182
E-mail :jan_michel@ses.sk
Názov :Dielňa na prípravu vzoriek
Pracovníci :Pavel Uhnák, Ján Smadiš
Telefón :+421 36 638 2189