Mechanická skúšobňa


Rozsah jednotlivých akreditovaných skúšok je uvedený v prílohe osvedčenia o akreditácii (str.1,2,3) S-060.pdf [2,2MB].

Akreditované činnosti

Deštrukčné laboratórium
PREDMET
SKÚŠKA
materiály na báze železa - vzorka kruhového prierezu a vzorka prierezu axb
skúška ťahom - základný materiál, zvarové spoje
(medza pevnosti Rm, medza klzu Re, ťažnosť A, kontrakcia Z)
materiály na báze železa
skúška tvrdosti - základný materiál, zvarové spoje
(Brinell HB, Rockwell HRC, Vickers HV)
materiály na báze železa
U vrub KU3
U vrub KU2
V vrub KV
skúška rázom v ohybe (rázová húževnatosť) - základný materiál, zvarové spoje
materiály na báze železa
skúška lámavosti - základný materiál, zvarové spoje
materiály na báze železa
ohybová skúška návarom
(zvariteľnosť ocelí)
materiály na báze železa - rúrky
skúška ohybom, stlačením, rozširovaním, lemovaním, rozširovaním prstenca, ťahom prstenca
(porušenie materiálu, trhliny)
Metalografické laboratórium
PREDMET
HODNOTENIE
materiály na báze železa - polotovary, zvarové spoje
meranie veľkosti zvarov
materiály na báze železa - polotovary, zvarové spoje
vyhodnotenie štruktúry
(makroštruktúra a mikroštruktúra)
materiály na báze železa
vyhodnotenie štruktúry
(odolnosť voči medzikryštalickej korózii)

Neakreditované činnosti


Deštrukčné laboratórium
  • skúška ovality
Metalografické laboratórium
  • stanovenie obsahu delta feritu


KONTAKT

Názov :Mechanická skúšobňa - SES INSPEKT, s.r.o.
Adresa :Továrenská 210, Tlmače
PSČ :935 28
Štát :Slovensko
Bankové spojenie :16502-152/0200 VÚB Levice
IČO :31438491
DIČ :2020403990
IČ DPH :SK 2020403990
Fax :+421 36 6382188
E-mail :metalografia_inspekt@ses.sk
Vedúci oddelenia :Ing. Libuša KRÁLOVÁ
Telefón :+421 36 6382182
E-mail :libusa_kralova@ses.sk
Názov :Deštrukčné laboratórium
Vedúci :Gabriela ČÍŽOVÁ
Telefón :+421 36 6382188
E-mail :gabriela_cizova@ses.sk
Pracovníci :Ján Micheľ
Telefón :+421 36 6382188
E-mail :jan_michel@ses.sk
Názov :Metalografické laboratórium
Vedúci :Ing. Libuša KRÁLOVÁ
Telefón :+421 36 6382182
E-mail :libusa_kralova@ses.sk
Pracovníci :Ing. František Kuňa
Telefón :+421 36 6382182
E-mail :frantisek_kuna@ses.sk
Názov :Dielňa na prípravu vzoriek
Pracovníci :Pavel Uhnák, Ján Smadiš
Telefón :+421 36 6382189